Kollégiumi házirend

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE – VÉDŐ, ÓVÓ INTÉZKEDÉSEKKEL

 1. Kimenő minden nap a tanítási órák befejezésétől 15,30-ig. Hétköznap este nincs kimenő. (Az ügyeletes tanár a csoportvezetőkkel történő egyeztetés alapján, a kollégista tanulók magatartásának, közösségi munkájának, valamint megfelelő tanulmányi teljesítményének függvényében, az arra érdemes diákoknak engedélyt adhat arra, hogy este 19,00 – 20,00-ig ügyeiket intézhessék a városban.)
 2. Kapuzárás hétköznap 20,00 órakor, ajtózárás október 15-ig 20,30-kor, október 15-től április 15-ig 20,00-kor, április 15-től a tanév végéig 20,30-kor. (A kollégista tanulók az ajtózárás idejéig az ügyeletes tanár engedélyével az udvaron tartózkodhatnak.)
 3. Hétvégi eltávozásra a diákok pénteken a tanítási órák befejeződésétől, vasárnap 20,30-ig mehetnek. (Pénteken a kollégium 15,00-ig tart nyitva. )
 4. A kollégiumból szülői engedély nélkül csak rendkívüli esetben vagy megbetegedés esetén távozhat el a diák. Amennyiben a szülő írásban kéri, vagy előzőleg telefonon egyeztet gyermeke csoportvezető tanárával, akkor a tanuló hétköznap is elhagyhatja a várost.
 5. Az együttélési normákat és az erkölcsi szabályokat, a kollégium napirendjét minden tanuló köteles a saját és mások érdekében be-, ill. megtartani. A házirendet és a napirendet az ügyeletes tanár a beköltözés napján ismerteti a diákokkal.
 6. Térítési díj befizetésének határideje: minden hónap 15-ig, ettől eltérni csak a gazdasági ügyintézővel történő előzetes egyeztetés alapján lehet.
 7. Az ügyeletesi, kapusi feladatát minden tanuló a legjobb tudása szerint köteles ellátni.
 8. Minden kollégista feladata az önellátásból fakadóan naponta kitakarítani szobáját és rendben tartani közvetlen környezetét, szekrényét, ágyát, személyes holmijait; valamint ügyelnie kell saját személyi higiéniájára is.
 9. Az otthonról hozott élelmiszerek tárolása a hűtőszekrényekben történik, az ételek az arra kijelölt helyeken (ebédlő, konyha) fogyaszthatók el.
 10. Minden diák köteles az ideiglenes lakcímét az aktuális tanév elején ill. végén be-, ill. kijelenteni.
 11. Az intézményi tulajdon és a személyes holmik szándékos, vagy hanyagságból eredő bármilyen megrongálása esetén a tanulók kártérítésre kötelezhetők.
 12. A kollégium felszerelési-, és berendezési tárgyait, valamint az elektromos készülékeket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Az elektromos tárgyak meghibásodását az észlelést követően azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak! (Az elektromos berendezések nedves kézzel történő érintése, hibás készülékek használata életveszélyes!)
 13. Az ablakok lenyitása balesetveszélyes, ezért tilos, valamint az ablakokon történő esetleges ki-, és bemászás, és az azokon keresztül történő tárgyak kidobálása fegyelmi vétség.
 14. A kollégium 20,00 óra után engedély nélkül, bármilyen úton-módon történő, elhagyása szabályszegésnek minősül.
 15. Esetleges baleset, rosszullét észlelését a diákok azonnal kötelesek az intézmény bármely dolgozójának tudomására hozni!
 16. A kollégiumban tűzvédelmi okok miatt szigorúan tilos a nyílt láng használata (beleértve a gyertyagyújtást is)!
 17. A kollégium egész területén, a kollégistákon és az intézmény dolgozóin kívül csak a kollégisták hozzátartozói tartózkodhatnak naponta 12,00 – 15,30-ig, és 19,00 – 20,00-ig.
 18. A kollégium Dózsa úti épületéből a tanulók csak rendkívüli esetben, szervezett közösségi foglalkozás céljából mehetnek át a Széchenyi úti épületbe, és ott a foglalkozásra kijelölt helyen (földszinti társalgó) a tanár irányítása mellett végezhetik az előre megtervezett tevékenységeket a fűtési idényen kívüli időszakokban.
 19. A Dózsa úti épületben a kollégista fiúk és a lányok csak a számukra kijelölt szinteken és helyiségekben tartózkodhatnak: lányok II. emelet és földszint 2-es szoba, fiúk I. emelet. A diákok napközben szabadidejükben a kimenők végéig valamennyien látogathatják az alábbi közösségi tereket, helyiségeket: földszinti társalgó, számítógépes terem, könyvtár. A földszinti közösségi helyiségeket legkésőbb 20,45-kor mindenkinek el kell hagyni!
 20. Ellenkező nemű tanulók egymás szobáiba nem mehetnek be. E szabály megszegése fegyelmi vétségnek minősül!
 21. A kollégista diákok naponta 15,30 – ig fogadhatnak vendéget, közvetlen hozzátartozókat, családtagokat az ügyeletes tanár által kijelölt helyen.
 22. Villanyoltás után (21,30 órakor) minden tanuló köteles a saját szobájában tartózkodni, és csendben maradni (A halk beszélgetés, amely a szobatársakat sem zavarja, megengedett)!
 23. A szilenciumokon, a délutáni felkészítő foglalkozásokon való részvétel a törvényi előírásoknak megfelelően minden kollégista tanuló számára kötelező. A szilenciumi idő alatt (naponta 15,30 – 19,00 ) a diákok a tananyag elsajátításával kötelesek foglalkozni. A csendet ez idő alatt mindenki köteles betartani, mivel a hangoskodás, a zenehallgatás zavarhatja a tanulási tevékenységet folytató diákokat!
 24. A kollégista tanulók a Ktv.: 53. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére heti egy alkalommal, a KNOA 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kollégiumi foglalkozáson kötelesek részt venni!
 25. A kollégiumba ittasan nem érkezhet be diák sem a kimenőről, sem otthonról!
 26. Az intézmény egész területén, az udvaron és a kollégium főbejáratának közvetlen környezetében is szigorúan tilos a dohányzás. Tilos a szeszesital-, drog behozatala és fogyasztása, valamint a pénzre történő szerencsejátékok! A házirend 25. és 26. pontjának megsértőivel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A szabályszegés jogi következménye lehet a diák kollégiumi jogviszonyának ideiglenes vagy végleges megszüntetése ill. kollégiumból történő kizárása.
 27. Egymás holmijainak eltulajdonítása (lopás) jogi következményekkel jár.
 28. A tanulók saját, vagy társaik testi épségét veszélyeztető tárgyakat (pl.: petárda, szúrószerszámok, gáz-spray, ütésre használható eszközök, stb..) a kollégium területén nem tarthatnak, és nem is hozhatnak be.
 29. A kollégium területén kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása jogsértő magatartás. (Kivételt képeznek az iskola által megszervezett és engedélyezett gyakorlati célzattal indított vállalkozások.)
 30. A kollégiumba behozott ékszerekért, szabadon, illetve szekrényben tárolt nagyobb értékekért, pénzösszegekért az intézmény dolgozói nem vállalnak felelősséget. Könyvekre behozott pénzek elzárására, amennyiben ezt a diákok kérik, a tanáriban elhelyezett pénzkazettában van lehetőség.

A HÁZIRENDHEZ KAPCSOLÓDÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Elsősegély doboz a tanári szobában és a kollégiumvezetői irodában található.
 2. A kollégium területén csak olyan plakát helyezhető el, amely nem sért emberi jogokat, politikai tartalommal nem bír, és nem ütközik jogszabályokba. Idegen nyelvű plakátok és hirdetmények csak pontos magyar fordítással együtt függeszthetők ki.
 3. Főzni, és étkezni csak az arra kijelölt helyiségben szabad, a tűzvédelmi előírások betartásával. (Fiúk I. emeleti konyha, lányok II. emeleti konyha, étkező.)
 4. A tanulókhoz méltatlan magatartás (közszeméremsértés, garázdálkodás, stb.) fegyelmi vétség.
 5. A kollégium valamennyi helyiségének és berendezésének (mosdók, WC-k) rendjének, épségének és tisztaságának megőrzésért a kollégium tagjai anyagilag is felelőssé tehetőek.
 6. A kollégium minden tagja köteles a kollégium értékeit, eszközeit megóvni!
 7. A szilenciumok ideje alatt a diákok a szobáikban tanulhatnak, a foglalkozások helyét a tanárok jelölik ki számukra.
 8. A gyengébb teljesítményt nyújtó, vagy rendbontásukkal, magatartásukkal a társaikat zavaró tanulóknak a szilenciumot tartó tanár elrendelheti a társalgóban, vagy más, tanulásra kijelölt helyiségben történő felkészülést.
 9. Amennyiben a kollégista diákok szakköri, vagy egyéb, tanári felügyelet mellett történő iskolai elfoglaltsága egybe esik a kollégiumi felkészítő, vagy csoportfoglalkozások idejével, abban az esetben a tanuló csoportvezetőjének engedélyével felmentést kaphat a kollégiumi foglalkozások alól.
 10. A kollégiumi szabadidős tevékenységek lehetőségeihez való hozzájutást a tanév első hetében közlik a diákokkal a csoportvezető tanárok.
 11. A tanulók a tanítási év első két hetében írásban kötelesek jelezni a kollégiumvezető felé, hogy milyen szakkörben, ill. foglalkozásokon kívánnak részt venni.
 12. A kollégista diákok számára minden héten egy alkalommal az esti órákban, az iskola tornatermében 2 órás sportolási lehetőség biztosított.
 13. A diákkörök létrehozására vonatkozóan lsd. az iskola házirendjét.
 14. A kollégisták hétköznap délután 12,00 –19,00 között kölcsönözhetnek könyvet a kollégiumi könyvtárból.
 15. A csoportvezető tanárok a kollégistákat naponta kötelesek tájékoztatni az újabb – a diákokat is érintő – információkról.
 16. A tanulók a kollégiumi élettel kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak a délutáni órákban a csoportfoglalkozások során, vagy a diákönkormányzaton keresztül.
 17. A tanulók 25 %-a minősül nagyobb közösségnek, s képviseletükben véleményezési jogkörrel rendelkezik az őket képviselő diákönkormányzat.
 18. A kollégista tanuló problémáival, panaszaival naponta közvetlenül fordulhat a csoportvezető tanárához, az ügyeletes tanárhoz, vagy hétköznap délután 12,00 órától a kollégiumvezetőhöz.
 19. Az esetlegesen előforduló konfliktusok kezeléséért az ügyeletben lévő tanárok a felelősek, amelyeket minden esetben kötelesek jelenteni a kollégium vezetőjének.
 20. A megbetegedett kollégista diákot az ügyeletben lévő tanár közvetlenül az iskola orvosához irányítja, vagy telefonon történő egyeztetés esetén a szülő kérésére a tanulót hazaengedi.
 21. Amennyiben a gyermek az esti órákban betegszik meg, ill. rosszullétre panaszkodik, abban az esetben az ügyeletben lévő tanár kötelessége a tanulót az orvosi ügyeletre elkísértetni, vagy szükség esetén kihívni orvost.